Tworzyli polską otorynolaryngologię (2021 – nr 77)

Prof. dr hab. med. Paweł Stręk urodził się w 1959 roku w Krakowie. Po zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej w Krakowie, które ukoƒczył w 1984 roku, uzyskując dyplom lekarza medycyny.

Tworzyli polską otorynolaryngologię